Zadzwoń dzisiaj! +48 575 000 283

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym dalej jako RODO informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Twoich danych jest MCM POLIMEDICA Sp. z o.o. spółka jawna, ul. Belgradzka 52 lok. 54, 02 -793 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000893678.

PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH:

Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE:
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie świadczenia usług medycznych.
 • Dane niezbędne do udzielania świadczeń medycznych to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL jeśli została nadany, w przypadku noworodka nr PESEL matki, w przypadku osób, które nie posiadają nadanego numeru PESEL, numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażania zgody – dane przedstawiciela ustawowego.
 • Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganym prawem lub niezbędnym do świadczenia usług spowoduje brak możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 • W każdym przypadku, gdy prosimy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji danej czynności. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie.
 • Zgodnie z RODO, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, nie jest wymagane uzyskanie zgody pacjenta.
CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
 • Przetwarzamy dane osobowe w celu identyfikacji nadawcy przed udzieleniem świadczenia, weryfikacji danych podczas umawiania wizyty przez infolinię czy telefon, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim oraz obsługi dokonanego zapytania lub załatwienia sprawy opisanej w formularzu/mailu, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych (Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta).
 • Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia i przechowywania Twojej dokumentacji medycznej, do czego jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta).
 • Przetwarzamy dane osobowe w celu pozyskania i archiwizowania oświadczeń, upoważnienia innych osób do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o Twoim stanie zdrowia (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta).
 • Przetwarzamy dane osobowe w celu kontaktu telefonicznego bądź mailowego, w celu potwierdzenia, odwołania bądź przypomnienia o umówionej wizycie oraz aby poinformować o tym jak przygotować się do zabiegu lub badania. (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
 • Przetwarzamy dane osobowe w celu kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dotyczącego naszych usług jak oferty, informacje o towarach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej za pomocą podanego adresu e-mail adres e-mail  lub/oraz numer telefonu. (Art. 6 ust. 1 lit. a, b, f  RODO, art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 • Przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych – wystawiamy rachunki/faktury VAT za wykonane przez nas usługi, na których znajdują się dane pacjenta oraz w celu przechowywania dokumentacji księgowej (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
 • Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zawartą umową, reklamacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu jeśli są przetwarzane na podstawie zgody.
 • Przetwarzamy dane osobowe do momentu realizacji usług na podstawie złożonego zamówienia/rezerwacji, rozwiązania łączącej strony umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań, rozpatrzenia reklamacji, przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy oraz przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja została utworzona zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • W pozostałym zakresie dane przetwarzane są przez okres przewidziany przepisami prawa.
KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH:
 • Inne współpracujące z nami podmioty  lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia
 • Zleceniodawcy, z którymi zawarliśmy umowy na świadczenie usług medycznych
 • Podmioty  i osoby  fizyczne upoważnionym przez Ciebie
 • Podmioty  zapewniające hosting strony internetowej
 • Podmioty zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT
 • Podmioty świadczące obsługę rachunkową.
 • Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności
 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:
 • Prawo do dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO).
 • Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO), gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. d RODO), Administrator nie będzie zobowiązany do usunięcia takich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
 • Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO).
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).
INSPEKTOR  OCHRONY DANYCH:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez MCM POLIMEDICA Sp. z o.o. spółka jawna możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@mcmpolimedica.pl., przez formularz kontaktowy na stronie www.mcmpolimedica.pl lub drogą pocztową: ul. Belgradzka 52 lok. 54, 02 -793 Warszawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Twoje dane obecnie nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

PROFILOWANIE:

Możemy dokonywać profilowania Twoich danych osobowych, co oznacza, że możemy użyć informacji, które zebraliśmy, takich jak podany przez Ciebie kod pocztowy oraz zadeklarowane zainteresowania, w celu dostosowania adresowanej do Ciebie komunikacji do Twoich potrzeb.

Nie używamy Twoich danych do profilowania polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, które mogłyby wpływać na Twoją sytuację prawną (tj. nie używamy algorytmów w celu podejmowania decyzji mających wpływ na Twoje indywidualne uprawnienia).

Masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na Twoje prawa i obowiązki.

PLIKI COOKIE:

Administrator stosuje tzw. „ciasteczka” (ang. cookies) – pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania strony przez Użytkowników. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu stroną, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności strony. Gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające ze strony.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji strony może okazać się niemożliwe. Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.

Korzystając z niniejszej strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

LOGI SERWERA:

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym Administratora.

Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO:

Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

12. AMENDMENTS

We may amend this Privacy Policy from time to time. When we amend this Privacy Policy, we will update this page accordingly and require you to accept the amendments in order to be permitted to continue using our services.

BEZPIECZEŃSTWO:

Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI: 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności, w przypadku istotnych przyczyn zewnętrznych (np. zmiany obowiązujących przepisów prawa). Zmiany są publikowane na niniejszej stronie internetowej.